Strategia

Strategiamme viitekehyksenä ovat maailmanlaajuiset haasteet, joihin haemme ratkaisuja tieteidenvälisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Tutkimus ja koulutus rakentavat vastuullista ja kestävää tulevaisuutta.

TIETEIDENVÄLISIÄ
RATKAISUJA

I

Ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin

Muuttuvan maailman monimutkaisten haasteiden ratkaiseminen edellyttää kykyä ajatella ja yhdistää asioita uudella tavalla. Tutkimukselta ja koulutukselta odotetaan tieteidenvälisiä ratkaisuja ja taitoa rakentaa vastuullista ja kestävää tulevaisuutta.

Itä-Suomen yliopisto on tunnistanut neljä maailmanlaajuista haastetta, joihin etsimme ratkaisuja vahvalla perustieteisiin pohjautuvalla tutkimuksella sekä tutkimukseen perustuvalla, tulevaisuuden työelämän haasteisiin vastaavalla koulutuksella. Ratkaisut vaativat monitieteistä tutkimusyhteistyötä sekä vaikuttavuuden eri reittien tunnistamista ja avointa hyödyntämistä.

Rakennamme osaamista ja tuotamme uutta tietoa kiinteässä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Vahvistamme vuoropuhelua tekemällä opetuksestamme ja tutkimuksestamme entistä avoimempia. Yliopiston vaikuttavuus syntyy korkeatasoisesta tutkimuksesta ja laadukkaasta koulutuksesta.

4

maailman-
laajuista
haastetta

Ikääntyminen,
elintavat ja
terveys

Oppiminen
digitalisoituneessa
yhteiskunnassa

Kulttuurien kohtaaminen,
liikkuvuus ja rajat

Ympäristön muutos
ja luonnonvarojen
riittävyys

II

Strategiset linjaukset ja tavoitteet

UEF TOIMINTA-AJATUS

Olemme kansainvälinen, monitieteinen
ja opiskelijakeskeinen tiedeyliopisto, jonka
korkeatasoinen tutkimus ja vetovoimainen
koulutus rakentavat tulevaisuuden
osaamisperustaa.

UEF VISIO

Olemme kansainvälisesti vetovoimainen
tiedeyliopisto, joka hakee tieteidenvälisiä
ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin.

UEF ARVOT

Tieteen, opetuksen
ja oppimisen vapaus

Avoimuus ja rohkeus

Vastuullisuus ja vaikuttavuus

Hyödynnämme toiminnassamme
koko yliopistoyhteisön asiantuntemusta.
Toimintaamme ohjaavat eettisyyden
ja kestävän kehityksen periaatteet.

TOIMINNAN MUUTOSAJURIT

Avoin tiede ja tutkimus

Informaation digitalisoituminen

Yliopistokoulutuksen
kansainvälistyminen

Työelämän murros

Vaikuttavuus ja vuorovaikutus

Strategiset tavoitteet 2020

Tutkimus on
kansainvälisesti
korkeatasoista ja
vaikuttavaa.

Sijoitumme maailman 200 parhaan tutkimusyliopiston joukkoon ja tutkimuksen fokusalueilla 50 parhaan joukkoon.

Opetus perustuu uusimpaan
tutkimukseen ja kouluttaa
osaajia tulevaisuuden
työelämään.

Meillä on Suomen paras yliopistollinen oppimisympäristö ja laadukkaat oppimisprosessit. Yliopisto on haluttu opiskelupaikka, opetuksemme on opiskelijakeskeistä ja opiskelijat valmistuvat tavoiteajassa.

Yliopisto on
yhteiskunnallisesti
vaikuttava toimija.

Meidät tunnetaan aloitteellisena yhteistyökumppanina. Avoimen toimintakulttuurin ja laajan yhteistyön kautta toteutamme sivistystehtäväämme ja vahvistamme vaikuttavuuttamme.

III

Monitieteistä, uusiutuvaa
ja kansainvälistä tutkimusta

Yliopistomme tutkimusprofiili muodostuu neljästä profiilialueesta, joilla huippu-
tutkimus tuottaa ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin. Profiilialueiden
perustana on monitieteinen tutkimus ja laadukas tutkimusinfrastruktuuri.
Niiden vaikuttavuus toteutuu avoimissa innovaatioekosysteemeissä.

TUTKIMUKSEN PROFIILIALUEET

Muuttuvan maailman monimutkaisten haasteiden ratkaiseminen edellyttää kykyä ajatella ja yhdistää asioita uudella tavalla. Tutkimukselta ja koulutukselta odotetaan tieteidenvälisiä ratkaisuja ja taitoa rakentaa vastuullista ja kestävää tulevaisuutta.

Ikääntyminen,
elintavat ja terveys

healthlife

Focus areas
in research

 • Kardiovaskulaariset
  ja metaboliset sairaudet

 • Neurotieteet

 • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

 • Translationaalinen syöpätutkimus

Strong
expertise

 • Geeniterapia

 • Genomiikka ja epigenomiikka

 • Kuvantaminen ja mallinnus

 • Ravitsemus ja elintavat

 • Terveyden edistäminen

Expertise to be
strengthened

 • Hoidon ja palvelujen
  vaikuttavuustutkimus

 • Täsmälääketeknologiat

 • Big data ja bioinformatiikka

Oppiminen
digitalisoituneessa yhteiskunnassa

digilearn

Focus areas
in research

 • Koulutuksen ja kasvatuksen muutokset

 • Teknologia oppimisessa ja opetuksessa

 • Älykkäät teknologiat

Strong
expertise

 • Elinikäinen oppiminen

 • Opettajankoulutuksen tutkimus

 • Tukea tarvitsevien pedagogiikka
  ja toimintaympäristö

 • Luonnontieteiden pedagogiikka

 • Vuorovaikutteiset oppimisympäristöt

 • Digitaalinen oppiminen

Expertise to be
strengthened

 • Oppimisprosessien mallinnus

 • Interventiotutkimus

 • Osallistuva tutkimus
  ja kansalaistiede

 • Big data ja oppimisanalytiikka

Kulttuurien kohtaaminen,
liikkuvuus ja rajat

cultchange

Focus areas
in research

 • Kulttuuriset kohtaamiset

 • Liikkuvuus ja yhteiskunta

 • Eurooppalaiset rajat

Strong
expertise

 • Tieteidenvälinen Venäjä-tutkimus

 • Ylirajaisen muuttoliikkeen tutkimus

 • Kieli- ja kulttuurikontaktien tutkimus

 • Tieteidenvälinen rajatutkimus

Expertise to be
strengthened

 • Etnografinen ja narratiivinen tutkimus

 • Kognitiivinen maantiede

 • Maahanmuuttotutkimuksen
  metodit ja politiikka

 • Aluetutkimuksen metodit

 • Big data ja digitaaliset metodit

Ympäristön muutos
ja luonnonvarojen riittävyys

sustenviron

Focus areas
in research

 • Metsät, globaalimuutos ja biotalous

 • Aerosolit, ilmastonmuutos
  ja ihmisen terveys

 • Luonnonvarojen kestävä hallinta

Strong
expertise

 • Aerosolifysiikka ja -kemia

 • Kasvi- ja metsäekologia

 • Biogeokemia

 • Ympäristöterveys

 • Matemaattinen mallinnus

 • Ympäristöpolitiikka ja -oikeus

Expertise to be
strengthened

 • Energiatekniikka

 • Liiketoiminnan mallinnus

 • Geoinformatiikka

 • Big data ja tekoäly

Tutkimuksen profiilialueita kehitetään
monitieteisillä tutkimusalueilla.

Kansainvälisen huippu-
tason tutkimusalueet

 • Aerosolit, ilmastonmuutos
  ja ihmisen terveys

 • Kardiovaskulaariset
  ja metaboliset sairaudet

 • Metsät, globaalimuutos
  ja biotalous

 • Neurotieteet

 • Rajat, liikkuvuus
  ja kulttuurien kohtaaminen

Kehittyneet, vahvat
tutkimusalueet

 • Fotoniikka: teoria,
  materiaalit ja sovellukset

 • Luonnovarojen
  kestävä hallinta

 • Oppiminen vuorovaikutteisissa
  ympäristöissä

 • Translationaalinen
  syöpätutkimus

 • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Nouseva tutkimus

 • Nousevien tutkimusalueiden
  tunnistaminen ja tukeminen
  on osa tiedekuntien
  strategiatyötä.

IV

Opiskelijan yliopisto

Itä-Suomen yliopistossa opiskelijat, laadukkaat oppimisprosessit ja opiskeluhyvinvointi ovat etusijalla. Opiskelijat osallistuvat heitä koskevaan päätöksentekoon.

Koulutuksemme tarjoaa tulevaisuuden työelämän tarpeita vastaavan osaamisen ja väylän tutkijakoulutukseen.

Vahvistamme vetovoimaamme kehittämällä koulutuksen sisältöjä ja rakenteita sekä avoimia oppimisympäristöjä. Erotumme muista tarjoamalla osaamiskokonaisuuksia globaalien haasteiden ratkaisemiseen.

Kehitämme opetussuunnitelmia uusimman tutkimustiedon, työelämärelevanssin ja yhteiskunnan tarpeiden pohjalta. Opetuksemme avoimuus ja monimuotoisuus sekä laaja koulutustarjontamme ja joustavat opiskelumahdollisuutemme lisäävät koulutuksen saavutettavuutta ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen.

Yliopiston tärkein anti yhteiskunnalle ovat meiltä valmistuneet opiskelijat, joilla on valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Yliopiston monialainen koulutus muodostuu kolmesta laajasta koulutuskokonaisuudesta:

Terveysala

Opettajankoulutus
ja kasvatusala

Työelämän
asiantuntijatehtäviin
valmistavat ja
yliopiston profilaatiota
tukevat alat

V

Avoin tiede luo vaikuttavuutta

Vaikuttavuus on osa Itä-Suomen yliopiston tutkimus- ja koulutustoimintaa. Tieteellisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja ajantasaisen koulutuksen kautta yliopisto tuottaa uutta tietoa, innovaatioita ja osaajia yhteiskunnan eri sektoreille.

Avoin toimintakulttuurimme lisää vuorovaikutusta, joka vauhdittaa tiedonsiirtoa, tutkimustulosten kaupallistamista ja laajaa yhteishyödyntämistä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Teknologiset ratkaisut auttavat myös tuomaan entistä laajemman joukon ihmisiä tutkimuksen äärelle ja kehittämään tuloksiin perustuvia uusia sovelluksia.

Tutkimuksen ja koulutuksen vaikuttavuudella on erilaisia reittejä. Rakennamme yliopiston profiilialueilla innovaatioekosysteemejä, jotka toteuttavat avointa toimintakulttuuria. Ekosysteemit mahdollistavat uusien käytäntöjen luomisen tutkijoiden, opiskelijoiden, yritysten, julkisten instituutioiden, järjestöjen ja kansalaisten kesken.

Vahvasti vaikuttava yliopistomme tukee sekä paikallista että globaalia hyvinvointia.

VI

Kannustava yliopistoyhteisö

Henkilöstö ja opiskelijat ovat yliopiston tärkein voimavara. Yliopisto on kansainvälinen, luova, kannustava ja keskusteleva tiedeyhteisö sekä aktiivinen ja vastuullinen yhteiskunnallinen toimija.

Yliopiston strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää rohkeita valintoja. Suuntaamme henkilöstövoimavaroja näiden tavoitteiden mukaisesti. Yliopistossamme on opettajille ja tutkijoille tavoitteellinen ja kannustava uramalli.

Yliopistomme johtamisjärjestelmä ohjaa toimintaa ja tukee strategisten valintojen toteutumista kaikilla johtamisen tasoilla. Kehitämme johtamista tukevia palveluja ja henkilöstövoimavarojen ohjausta niin, että henkilöstöllä on mahdollisuus keskittyä osaamistaan vastaaviin tehtäviin uran eri vaiheissa. Hallinto- ja tukipalveluprosessit ovat tehokkaita ja ne tukevat opetus- ja tutkimushenkilöstön keskittymistä omiin ydintehtäviinsä.

Henkilöstö

Osaava, motivoitunut ja
strategiaa toteuttava
voimavara.

Tiedeyhteisö

Luova, palkitseva, suvaitseva.
Monikulttuurinen
ja kansainvälinen.

Strategian
toteuttajat

henkilöstö | opiskelijat | kumppanit

VII

Kansainvälisesti tunnettu tiedeyliopisto

Tavoitteenamme on, että Itä-Suomen yliopiston kansainvälinen ja kansallinen imago, tunnettuus ja vetovoima paranevat merkittävästi vuoteen 2020 mennessä.

Vahvistamme kansainvälistä koulutus- ja tutkimusyhteistyötä keskeisten strategisten kumppanien kanssa. Olemme aloitteellinen kansainvälisten verkostojen ja konsortioiden rakentaja sekä tutkimuksessa että koulutuksessa.

Toimimme aktiivisesti kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla tarjoamalla vahvaan tutkimusosaamiseen perustuvia maisteriohjelmia sekä moduuliperustaisia kokonaisuuksia.

Kilpailukykymme vahvistamiseksi tuemme henkilöstön kansainvälisiä työskentelyjaksoja johtavissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Hyödynnämme tehokkaasti opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden liikkuvuutta edistäviä vaihtojärjestelmiä ja rahoitusmahdollisuuksia.